POLÍTICA INTEGRADA

POLÍTICA INTEGRADA

L’empresa Obres i Projectes Catalunya SL, amb nom comercial Oprocat, va ser constituïda el 29 d’abril de 2003 i opera amb empreses públiques i privades en l’àmbit de la Construcció. La seva activitat es realitza majoritàriament a Catalunya. Les seves principals línies estratègiques són : Consolidar el projecte empresarial i augmentar el valor de l’empresa a través d’un creixement sostenible que ens permeti incrementar la xifra de negoci i fer el pas a gran empresa. Destacar en el sector per la qualitat i compromís amb el medi ambient i seguretat en l’execució de les obres i adaptació a les necessitats dels nostre clients. Mantenir la seva tresoreria per millorar les condicions de compra i contractació. La política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral d’OPROCAT, establerta per la direcció de l’empresa, està adreçada a aconseguir la satisfacció de les necessitats, expectatives i requeriments dels nostres clients i l’eficiència de funcionament de l’empresa per tal d’enfortir la nostra competitivitat. Té un compromís per minimitzar i prevenir la contaminació, eliminar els perills i reduir els riscos per la seguretat i salut derivats de la nostra activitat. L’abast establert és Construcció d’obra civil. A tal efecte, perseguim l’estricte compliment dels requisits del client , els legals i reglamentaris aplicables;  integrem l’activitat preventiva i ambiental en totes les actuacions i a tots els nivells de l’organització. Per aconseguir la plena confiança dels nostres clients, el màxim respecte pel medi ambient i unes bones pràctiques de seguretat i salut laboral l’empresa considera com a prioritaris:
 • Garantir el control d’execució d’acord amb el projecte i els cànons de la bona construcció.
 • Vetllar per la seguretat, la qualitat i la protecció del medi ambient a l’obra.
 • Subcontractar personal de confiança, professional i altament qualificat.
 • Disposar de l’estructura (personal, mitjans materials) flexible que s’adapta a les necessitats del client.
 • Actualitzar la documentació (pròpia i externa) requerida segons la legislació vigent.
 • Formar el personal d’acord amb les competències requerides al seu lloc de treball.
 • Fomentar la implicació del personal en la millora del sistema integrat de gestió.
 • Compromís amb la millora contínua del sistema de gestió integrat.
 • Compromís per la protecció del medi ambient inclosa la prevenció de la contaminació i l’ús sostenible de recursos.
 • Compromís amb la consulta i la participació dels treballadors i les treballadores.
 • Compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions i deteriorament de la salut vinculada amb el lloc a la feina.

L’empresa valora de forma capital la implicació permanent de tot el seu personal, que el considera el seu patrimoni més valuós. Promociona la seva formació professional continuada i potencia la comunicació i el treball en equip per propiciar la seva participació activa en la implantació de nous processos i en la resolució de problemes, amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua de la qualitat, el medi ambient, la seguretat i de la productivitat.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.