POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

L’òrgan de gerència d’Obres i Projectes Catalunya, compromès amb el creixement  responsable i sostenible de l’empresa i conscient de les noves necessitats de la societat, desenvolupa i aprova  la  política de responsabilitat social.

Gerència aportarà els recursos humans i econòmics necessaris per la seva implementació, el seu compliment i la seva revisió , per assolir els seus objectius.

La política de responsabilitat social es comunicarà a tots els treballadors de l’entitat pel seu coneixement i la seva participació.

Es farà pública al web de l’entitat. www.Oprocat.cat per la seva consulta per part de clients, subcontractistes, industrials i altres entitats o persones col·laboradores.

OBJECTIU

La política de responsabilitat social d’Obres i projectes Catalunya, SL té com a objectiu principal el desenvolupament sostenible de la companyia, amb un creixement equilibrat en l’àmbit econòmic, social i mediambiental, vetllant pel nostre entorn i aportant valors a la societat on vivim.

Aquests objectius donen un valor important a la nostra empresa i a totes les persones i entitats que col·laboren amb nosaltres.

La nostra política social corporativa treballa en els següents àmbits.

 1. Qualitat 
  Oprocat,SL és una empresa amb un objectiu ambiciós, el de satisfer i adaptar-se a les necessitats dels nostres clients.
  Per això treballem per donar compliment als requisits de la norma ISO 9001 establint i revisant objectius i treballant sempre per la millora contínua.
  Mantenim una contractació estable amb els nostres proveïdors i industrials, la major part d’ells de proximitat, oferint facilitats de pagament i exigint compromís i qualitat en el seu servei. Tots ells estan sotmesos a avaluacions anuals per garantir un servei de qualitat.
  Invertim en la formació continuada del nostre personal i en una política que impulsa el seu benestar laboral , la seva seguretat i  la seva participació en la societat, aconseguint un bon ambient a la feina que es reflexa en el seu compromís i la qualitat de les seves feines.
 2. Compromís amb el medi ambient
  La nostra societat es troba molt conscienciada en la preservació del medi ambient i en disminuir els efectes que causen el canvi climàtic.
  Es treballa per :
  • Disminuir l’impacte medi ambiental.
  • Controlar i disminuir les emissions de CO2.
  • Estalvi energètic i utilització d’energies renovables.
  • Compliment de la legislació vigent en matèria de medi ambient.
  • Reutilització i gestió de residus.
  • Respecte per la biodiversitat.
  • Compliment  amb els requisits de la norma 14001 i millora contínua.
  • Accions per aconseguir aquests objectius:
   Els nostres treballadors són coneixedors de l’impacte de la nostra activitat en matèria de medi ambient i són formats de forma contínua per treballar de forma responsable i respectuosa amb l’entorn.
   Tots els nostres treballadors reben formació sobre l’estalvi energètic.
   Els nostres industrials i proveïdors signen un compromís mediambiental i són avaluats anualment en matèria madiambiental.
   Gerència aposta per energies renovables i vehicles més respectuosos amb el medi ambient.
 3. Acció social: L’acció social és un dels  àmbits més importants d’actuació de la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
  Un dels nostres objectius es contribuir a la millora de la societat i ser una companyia  compromesa amb persones amb risc d’exclusió social.
  Per aquest motiu col·laborem amb entitats socials i donem suport a iniciatives que generen un valor afegit a la nostra societat, com el programa Labora de l’Ajuntament de Barcelona, i fundació Incorpora d’acció social de la Caixa. A través d’aquests programes contractem personal amb capacitats diferents i amb risc d’exclusió, afavorint la inclusió de personal més sensible.
  Oprocat,SL també fa convenis amb diferents universitats per donar l’oportunitat a joves estudiants a formar part del nostre projecte.
  El gerent forma part del consell d’administració de la Casa Ronald Mc Donald  Barcelona. Entitat que té com a finalitat mantenir a les famílies unides en períodes d’hospitalització, de nens i nenes, de llarga durada.
  Promociona actes per finançar la casa, participa i implica a proveïdors per la millora i mantenim de les seves instal·lacions.
  Dins l’horari laboral els nostres treballadors  participen com a voluntariat en diferent tasques, aportant els seus coneixements i la seva implicació.
  Oprocat inverteix anualment
 4. Tecnologia i innovació Oprocat,SL es troba compromesa amb el desenvolupament tecnològic, adaptant-se i adoptant nova tecnologia per satisfer les exigències dels nostres clients i millorar la gestió i la qualitat del nostre servei.
  La companyia inverteix responsablement en la formació del personal per adaptar-se a la nova tecnologia.
  Inversió en assessorament extern de proximitat per aconseguir complir amb la protecció de dades, la privacitat, i un ús responsable de la tecnologia.
 5. Compromís amb el talent L’empresa fomenta la formació contínua dels treballadors i el seu desenvolupament  personal.
  Designa tutors per l’acompanyament de  personal en formació.
  Promou els beneficis socials, com flexibilitat horària, estabilitat laboral,  participació etc…
  Promou la igualtat i vetlla per la conciliació familiar.
  Pren mesures per prevenir , detectar i actuar en cas de mobbing i estrès laboral.
  Facilita la participació i recull suggeriments  i iniciatives que aporten un valor important a la nostra empresa.
 6. Ética i conducta
  Oprocat,SL té establert un codi d’ètica i conducta aplicable a tots el components de la societat. L’empresa es compromet a prendre les mesures i a realitzar les accions per prevenir, detectar i acabar amb conductes no ètiques i males pràctiques.
  Aquest codi es posa en coneixement dels nostres treballadors, proveïdors, industrials i clients i es prenen les mesures necessàries per garantir el seu compliment.
 7. Transparència
  L’empresa dona informació real als seus treballadors sobre la seva activitat, la seva política, objectius i indicadors i altres informacions que puguin ser d’interès. És recull en el codi ètic i de conducta.
  Es realitzen reunions per intercanviar informació i impulsar la consulta i la participació del personal contractat.
  Es manté comunicacions fluida amb les parts interessades, recollides al DAFO, per millorar la relació i complir amb les expectatives.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.