Codi etic i de conducta

Codi etic i de conducta

Obres i Projectes Catalunya, empresa constructora, desenvolupa aquest document intern per establir unes pautes socials mínimes d’aplicació a tots els àmbits de la seva activitat amb l’objectiu d’assentar el codi ètic i les bones pràctiques.

Aquest document és una norma d’obligatori compliment per tots els seus destinataris.

D’aquesta manera es garanteix el comportament professional ètic i responsable de tots els treballadors en el desenvolupament de la seva feina.

Gerència aportarà els recursos humans i econòmics necessaris per garantir i avaluar el seu compliment.

És necessària la implicació de tots els integrats d’Oprocat,SL per aquest motiu es comunicarà a tot el personal i es farà públic al web de l’entitat. www.Oprocat.cat per la seva consulta per part de clients, subcontractistes, industrials i altres entitats o persones col·laboradores i interessades.

OBJECTIU

Declarar els principis ètics i de conducta d’Oprocat, SL
Garantir el seu compliment aportant els recursos necessaris pel seu compliment i control.
Prendre les mesures i realitzar les accions per prevenir, detectar i acabar amb conductes no ètiques i males pràctiques.

Aquests objectius donen un valor important a la nostra empresa i a totes les persones i entitats que col·laboren amb nosaltres.

Els principis ètics i de conducta de la companyia són:

 1. Compliment de les obligacions legals
  Es vetllarà pel compliment de totes les Lleis i disposicions i l’ordenament jurídic vigent.
 2. Igualtat i prohibició de discriminació.
  Es garantirà la igualtat de tracte amb tots els membres de l’organització i no podrà haver discriminació per raó de sexe, edat, religió, raça, origen social, identitat sexual, diferents capacitats, ètnia o creences personals.
 3. Objectivitat
  Les decisions que puguin afectar el personal o a altres col·laboradors es prendran de forma objectiva, tenint en compte els fets i la normativa i actuant sempre de forma imparcial, no condicionats per interessos, opinions pròpies, o altres condicionants.
 4. Condicions de treball
  Es complirà sempre amb la normativa jurídica i laboral vigent i amb el conveni de la Construcció, respectant el calendari, l’horari del treballador, temps de descans i sou, entre altres drets.
  S’intentarà complaure al treballador permeten triar el període de vacances i els dies de lliure disposició i oferint un horari flexible quan el lloc de treball ho permeti.
  Es vetllarà per garantir un bon ambient de treball i una bona relació entre companys.
  Es realitzaran avaluacions i diferents test per prevenir, detectar i en el seu cas actuar en cas de mobbing, discriminació, abús d’autoritat o qualsevol anomalia que es detecti.
  Es formarà contínuament al treballador per garantir el seu creixement personal i la seva motivació.
  Es vetllarà per la seva seguretat en el treball, invertint en recursos econòmics , humans i formatius.
 5. Llibertat de reunió
  Els treballadors tenen dret a reunir-se i cal respectar la llibertat a associar-se, a tenir representants i al a negociació col·lectiva.
  L’empresa promourà la participació i consulta dels treballador, tenint en compte les seves aportacions pel creixement i millora contínua de la companyia.
 6. Protecció del medi ambient
  Es complirà amb la normativa vigent i amb tots el requisits legals en matèria de seguretat  protecció del medi ambient que apliqui.
  Es treballarà per eliminar o disminuir els efectes que la nostra activitat poden causar en el nostre entorn.
  Es garanteix la bona gestió dels residus generats.
  A la política de rsc es recullen les accions i objectius del nostre compromís amb el medi.
 7. Transparència
  L’empresa dona informació real als seus treballadors sobre la seva activitat, la seva política, objectius i indicadors i altres informacions que puguin ser d’interès.
  Es manté comunicacions fluida amb les parts interessades, recollides al DAFO, per millorar la relació i complir amb les expectatives.
  Els treballadors han de col·laborar segons la normativa i els processos interns per donar informació fiable de l’estat de la companyia quan així es requereixi pels supervisors o òrgan competent.
  La comptabilització de totes les operacions s’ha de fer de forma rigorosa sense omissions o altres actes que puguin modificar la realitat.
  En cap cas s’acceptaran regals o diners vinculats  a aconseguir un tracte de favor.
  Oprocat,SL sempre actuarà de forma respectuosa i professional envers a la seva competència.
 8. Lleialtat
  Tots som responsables de tenir cura de la imatge i el prestigi de Oprocat,SL
  Cal donar compliment a la Llei de Protecció de dades alhora de difondre informació confidencial de l’empresa.
  Només pot publicar a les xarxes en nom d’Oprocat,SL les persones que tinguin autorització per fer-ho i sempre de forma ètica i responsable des de la lògica i el sentit comú.
  Només es farà ús de la identitat de l’empresa per ús professional en el desenvolupament de la seva activitat.
 9. Societat
  Oprocat,SL treballarà sempre per minimitzar l’impacte amb l’entorn social
  La companyia es compromet a invertir recursos per millorar les condicions de la societat i els ciutadans a través de diferents projectes, donacions i voluntariat segons es recull a la nostra política social.
  Tots els valor anteriors es fan extensius a totes aquelles persones i entitats que treballin per Oprocat,SL. Tots els nostres subcontractistes i industrials són coneixedors i es comprometem a acceptar i complir el codi ètic i de conducta.
 10. Clients
  La política de Qualitat, Medi Ambient , Seguretat i Salut Laboral i social d’Oprocat,SL establerta per la direcció de l’empresa, està adreçada a aconseguir la satisfacció de les necessitats, expectatives i requeriments dels nostres clients i l’eficiència de funcionament de l’empresa per tal d’enfortir la nostra competitivitat.
  A tal efecte, perseguim l’estricte compliment dels requisits del client , els legals i reglamentaris aplicables;  integrem l’activitat preventiva i ambiental en totes les actuacions i a tots els nivells de l’organització, així com el nostre compromís social.
  La nostra política integrada recull les prioritats de l’empresa per obtenir la plena confiança dels nostres clients i la seva satisfacció.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.